توریه چیست و چه حکمی دارد؟

[ad_1]

3002312

توریه، گفتن سخنی است که دارای دو معنی است، یک معنی آن راست و مطابق واقع و معنی دیگرش دروغ است و گوینده معنی درست آن را قصد می کند و مخاطب معنی دروغ آن را می فهمد، مثل اینکه ظالمی به طلب شما در خانه می آید شما را طلب می کند، برای فرار از او و اینکه خود را به او نشان ندهید به کسی که در خانه است می گویید اشاره به جای مخصوصی بکن و بگو اینجا نیست، یعنی در این محلی که من اشاره کرده ام نیست.

حکم توریه بر سه قسم است:

1- آن است که در آن مصلحتی یا دفع مفسده ای باشد؛ که شکی در صحت و جواز آن نیست.

2- آن است که در آن مفسده ای باشد به سبب آن توریه، مال یا آبروی مسلمانی ضایع گردد یا سبب اذیت و آزار مسلمانی شود، پس شک در حرمت آن نیست.

3- آن است که مصلحتی در آن نیست و سبب مفسده ای هم نمی گردد. بعضی از فقهاء فرموده اند: حرام است.

و شرط احتیاط آن است که توریه فقط در مورد اول قابل اجرا است.

منبع: گناهان کبیره، ص 304 و 305.


Post Views:
539

[ad_2]

لینک منبع